Isontina Ambiente

Davek na odpadke v Gorici

Opis 

V Občini Gorica se občinski davek na odpadke od 1. januarja 2014 uporablja za kritje stroškov za ravnanje s komunalnimi in komunalnim podobnimi odpadki, namenjenimi odstranjevanju.
Davek je dolžan plačati vsak, ki ima iz kakršnega koli naslova, tudi dejansko, v lasti ali posesti prostore ali površine na občinskem območju, namenjene kakršni koli rabi, v katerih lahko nastajajo odpadki.
Z istim dnem je bila ukinjena prejšnja dajatev za ravnanje s komunalnimi odpadki (Občinski davek na odpadke in na storitve).

Načini vložitve

• Na okencu: 

 • RONKE - Via Cau de Mezo 10
  ponedeljek in sreda od 14.30 do 16.30
  četrtek od 9.00 do 12.30
 • GRADIŠČE - Via della Campagnola 1
  sreda in četrtek od 14.30 do 16.30
  torek od 9.00 do 12.30
 • GORICA - Via Mazzini 4C
  ponedeljek in petek od 9.00 do 12.30
  torek in četrtek od 14.30 do 16.30
 • KRMIN - Via N. Sauro 16
  ponedeljek od 14.30 do 16.30
  sreda in petek od 9.00 do 12.30

• S priporočenim pismom s povratnico: naslovljenim na Isontina Ambiente S.r.l. Via Cau de Mezo, 10 - 34077 Ronchi dei Legionari (GO)
• Po telefaksu: 0481-770633
• Po elektronski pošti z digitalnim potrdilom: isontinambiente@legalmail.it

 

Obrazci, ki jih je mogoče prenesti

Način izračuna

Izvajanje novega davka ureja Odlok o davku na odpadke (Enoten občinski davek - del Davka na odpadke), ki ga je sprejel občinski odbor s sklepom št. 11 z dne 20. 6. 2014 in je na voljo na spletni strani Občine Ronke.
 

Kdaj je treba plačati

Občina Ronke je za tekoče leto predvidela plačilo davka na odpadke v enotnem znesku ali v obrokih z roki zapadlosti 31. 7. 2020, 31. 10. 2020, 31. 12. 2020.
V posebnih situacijah so predvidene tudi poravnave (prenehanje, prevzem, novi odjemalci po izdaji računa itd.).

Kje in kako se plača

Položnico je mogoče plačati izključno prek obrazca F24 na vseh poštah, bankah, prek spletne banke in v trafikah, ki so vključene v sistem banke ITB. Ta način, ki je postal obvezen za plačilo davkov in dajatev, davčnega zavezanca ne bremeni s stroški in omogoča takojšnje izplačilo vseh davčnih dobropisov, ki so razvidni iz predložene napovedi dohodnine za leto 2017 (obrazec 730/2017 ali obrazec dohodnina 2017).

 

TARIFE

Letna tarifa

Tarifa za gospodinjske odjemalce se odmeri glede na površino in na število članov gospodinjstva. Za občane Ronk se upoštevajo podatki iz občinskega matičnega urada. 

Tarifa za negospodinjske odjemalce (podjetja) se odmeri glede na površino in na dejavnost, ki jo opravljajo.

Letne tarife za leto 2017, povzete s spletne strani Občine Gorice
 

Dnevna tarifa

Dnevna tarifa velja za odjemalce, ki z dovoljenjem ali brez njega začasno (*) zasedajo javne prostore ali površine ali take, ki so v javni rabi, ali je na njih vpisana služnostna pravica. Izračuna se na podlagi kvadratnih metrov zasedene površine za dneve zasedenosti in določi glede na letno davčno stopnjo, ki se dnevno usklajuje in je povečana za 100 %.

 

(*) Za začasno zasedanje šteje uporaba, krajša od 183 dni letno, tudi s prekinitvami.

Referenčna zakonodaja

Pravilnik za izračun davka na odpadke (Enoten občinski davek – del Davka na odpadke), sprejet s sklepom občinskega odbora št. 11 z dne 20. 6. 2014
639. odstavek 1. člena Zakona št. 147 z dne 27. decembra 2013 in naknadnih sprememb.

 

Za informacije:

 • RONKE - Via Cau de Mezo 10
  ponedeljek in sreda od 14.30 do 16.30
  četrtek od 9.00 do 12.30
 • GRADIŠČE - Via della Campagnola 1
  sreda in četrtek od 14.30 do 16.30
  torek od 9.00 do 12.30
 • GORICA - Via Mazzini 4C
  ponedeljek in petek od 9.00 do 12.30
  torek in četrtek od 14.30 do 16.30
 • KRMIN - Via N. Sauro 16
  ponedeljek od 14.30 do 16.30
  sreda in petek od 9.00 do 12.30

KLICNI CENTER brezplačna telefonska številka 800844344  (na voljo od ponedeljka do petka od 8.00 do 20.00, v soboto od 8.00 do 13.00)

E-POŠTA segreteria@isontinambiente.it

FAKS 0481 - 770633