Isontina Ambiente

Odpadki in pravila ravnanja z njimi

Vsak od nas lahko sodeluje pri varstvu okolja, v katerem živimo, zadošča, da smo pozorni na vrsto vsakdanjih opravil, ki jim običajno ne pripisujemo posebnega pomena, kar je sicer nekoliko obvezujoče, vendar pa lahko prispeva k dobrobiti vseh.
Na podlagi tega preprostega načela je leta 1997 stopila v veljavo uredba Ronchi, ki prevzema vrsto evropskih direktiv s področja okolja in na celotnem italijanskem ozemlju ureja ravnanje z odpadki.

Temeljno načelo, ki ga povzema uredba Ronchi, določa, da »kdor onesnažuje, plača«.


Za rešitev težave z odpadki, uredba določa vrsto ukrepov, katerih poglavitni namen je omejitev proizvodnje odpadkov. Cilj je prestreči čim večjo količino frakcij, ki so namenjene ponovni uporabi in recikliranju, z usmerjanjem v sežigalnico in na posledično odlaganje na deponiji le tistih frakcij, ki jih ni mogoče ponovno vključiti v proizvodni cikel.

Na podlagi določb uredbe Ronchi je Goriška pokrajina, v skladu z deželnimi določbami s tega področja, pripravila lasten program ravnanja z odpadki.

Ob upoštevanju razmer v obratih za ravnanje z odpadki, ki se nahajajo v Posočju, je Goriška pokrajina določila naslednje strateške cilje:

  • zmanjšanje odpadkov;
  • vzpostavitev pokrajinskega sistema (tudi z medpokrajinskim sodelovanjem), ki bo lahko zadostil načelom samozadostnosti glede na proizvodnjo in komplementarnost med različnimi obrati za predelavo in odstranjevanje;
  • vzpostavitev ločenega zbiranja z odvozom odpadkov po sistemu od vrat do vrat z namenom izboljšanja učinkovitosti, izražene v odstotnih deležih.